Cookiebeleid

Kranse Printwrx maakt op haar website gebruik van cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die een website op uw tablet, mobiele telefoon of computer plaatst op het moment dat u de website bezoekt. Een cookie slaat vervolgens informatie over uw bezoek op onze website op en stuurt deze terug aan onze server. Sommige cookies zijn functionele cookies die noodzakelijk zijn om de website goed te laten werken. Naast de functionele cookies gebruiken wij ook analytische cookies. Deze helpen ons om uw activiteiten op onze website te analyseren en zo onze dienst zoveel mogelijk aan te passen of het surfgedrag van onze website bezoekers. Uw bezoek op onze website wordt zo geoptimaliseerd. Sommige van de cookies zijn zog. sessie-cookies. Deze cookies worden weer verwijderd zodra u uw webbrowser afsluit. Sommige van de cookies, zog. permanente cookies, helpen ons u bij uw volgend bezoek op onze website te herkennen. Onze website kan zo speciaal op uw voorkeuren worden ingesteld. Ook wanneer u toestemming hebt gegeven voor het plaatsen van cookies kunnen wij dit door middel van een cookie onthouden. Hierdoor hoeft u niet steeds uw voorkeuren te herhalen. U bespaart tijd en kunt onze website optimaal gebruiken. Permanente cookies kunt u verwijderen via de instellingen van uw browser.

Google (Universal) Analytics

Kranse Printwrx maakt gebruik van Google (Universal) Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. (https://www.google.nl). Google Analytics maakt gebruik van cookies om Kranse Printwrx te helpen analyseren hoe u gebruik maakt van onze website en diensten. De door het cookie gegenereerde informatie (met inbegrip van uw IP-adres) wordt overgebracht naar en door Google Inc. opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google Inc. gebruikt deze informatie om voor Kranse Printwrx bij te houden hoe u deze website gebruikt, rapporten over de websiteactiviteiten op te stellen en andere diensten aan te bieden met betrekking tot websiteactiviteit en internetgebruik. Google Inc. mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google Inc. hiertoe wettelijk wordt verplicht of voor zover derden deze informatie namens Google Inc. verwerken. Google Inc. zal uw gegevens niet combineren met andere gegevens waarover Google Inc. beschikt. Het plaatsen van deze cookies kunt u weigeren door uw browser zo in te stellen dat u tijdens het volgende gebruik van de website geen cookies ontvangt. Meer informatie omtrent het in- en uitschakelen van cookies vindt u in de instructies en / of de Help-functie van uw browser.

Privacy policy

Kranse Printwrx hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens.
In deze Privacy policy willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens.
Kranse Printwrx houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. 

Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:
–        Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit Privacy policy;
–        Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
–        Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
–        Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
–        Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
–        Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

Als Kranse Printwrx zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens.
Indien u na het doornemen van ons Privacy policy, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens onder aan dit document.

VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS VAN KLANTEN OF LEVERANCIERS

Persoonsgegevens van klanten of leveranciers worden door Kranse Printwrx verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):
–        Administratieve doeleinden;
–        Communicatie over de opdracht en/of uitnodigingen;
–        Het uitvoering geven aan of het uitgeven van een opdracht.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:
–        De overeengekomen opdracht;
–        Voornaam;
–        Tussenvoegsel;
–        Achternaam;
–        (Zakelijk) Telefoonnummer;
–        (Zakelijk) E-mailadres;
–        Geslacht.

Uw persoonsgegevens worden door Kranse Printwrx opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:
–        Gedurende de looptijd van de overeenkomst en daarna alleen in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar.

VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS VAN NIEUWSBRIEF-ABONNEES

Persoonsgegevens van Nieuwsbrief-abonnees worden door Kranse Printwrx verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):
–        Het informeren van de persoon d.m.v. nieuwsuitingen.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:
–        Het inschrijving formulier Nieuwsbrief;

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Kranse Printwrx de volgende persoonsgegevens van u vragen:
–        Voornaam;
–        Tussenvoegsel;
–        Achternaam;
–        E-mailadres.

Uw persoonsgegevens worden door Kranse Printwrx opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:
–        Gedurende de periode dat men aangemeld is.

VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS VAN PROSPECT, STAKEHOLDER-/LOBBYCONTACTEN EN/OF GEÏNTERESSEERDE

Persoonsgegevens van prospect, stakeholder-/lobbycontacten en/of geïnteresseerde worden door Kranse Printwrx verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):
–        Informatieverstrekking in de vorm van nieuwsbrieven en/of gerichte contacten.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:
–        Mondelinge toestemming, afgifte visitekaartje en/of via koppeling op social media;

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Kranse Printwrx de volgende persoonsgegevens van u vragen:
–        Voornaam;
–        Tussenvoegsel;
–        Achternaam;
–        Telefoonnummer;
–        E-mailadres.

Uw persoonsgegevens worden door Kranse Printwrx opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:
–        Gedurende de periode dat men gezien wordt als een prospect, stakeholder-/lobbycontacten en/of geïnteresseerde.

VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS VAN MEDEWERKERS

Persoonsgegevens van Medewerkers worden door Kranse Printwrx verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):
–        Uitvoering geven aan de arbeidsovereenkomst.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:
–        De arbeidsovereenkomst.

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Kranse Printwrx de volgende persoonsgegevens van u vragen:
–        Voornaam;
–        Tussenvoegsel;
–        Achternaam;
–        Telefoonnummer;
–        E-mailadres;
–        Geboortedatum;
–        Salarisgegevens;
–        Kopie ID;
–        BSN-nummer;
–        Bankgegevens.

Uw persoonsgegevens worden door Kranse Printwrx opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:
–        Gedurende de periode dat men een contract heeft en daarna alleen in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar.

VERSTREKKING AAN DERDEN

De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.
Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:
–        Het verzorgen van de internetomgeving van het AVG-programma;
–        Het verzorgen van de (financiële) administratie;
–        Het verzorgen van nieuwsbrieven en uitnodigingen.

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door u verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.

BINNEN DE EU

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

MINDERJARIGEN

Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jongen dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

BEWAARTERMIJN

Kranse Printwrx bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

BEVEILIGING

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen;
–        Alle personen die namens Kranse Printwrx van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.
–        We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;
–        We pseudonimiseren en zorgen voor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is;
–        Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;
–        We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen;
–        Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

RECHTEN OMTRENT UW GEGEVENS

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

Mogen wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken.

KLACHTEN

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

 VRAGEN

Als u naar aanleiding van ons Privacy Statement nog vragen of opmerkingen heeft neem dan contact met ons op!

CONTACTGEGEVENS

Kranse Printwrx
Gerard Walschapstraat 6
3245 MD Sommelsdijk
info@kranseprintwrx.nl